Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition

Yuan Yao, Tianyu Yu, Ao Zhang, Mengdi Li, Ruobing Xie, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Haitao Zheng, Stefan Wermter, Tat-Seng Chua, Maosong Sun
arXiv, doi:10.48550/arXiv.2211.12054 - Nov 2022. Open Access
Associated documents : http://dx.doi.org/10.48550/arXiv.2211.12054

 

@InProceedings{YYZLXWLZWCS22,
 author    = "Yao, Yuan and Yu, Tianyu and Zhang, Ao and Li, Mengdi and Xie, Ruobing and Weber, Cornelius and Liu, Zhiyuan and Zheng, Haitao and Wermter, Stefan and Chua, Tat-Seng and Sun, Maosong",
 title    = "Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition",
 booktitle  = "arXiv",
 month    = "Nov",
 year     = "2022",
 doi     = "10.48550/arXiv.2211.12054",
 url     = "https://www2.informatik.uni-hamburg.de/wtm/publications/2022/YYZLXWLZWCS22/"
}

» Yuan Yao
» Ao Zhang
» Mengdi Li
» Ruobing Xie
» Cornelius Weber
» Zhiyuan Liu
» Stefan Wermter
» Maosong Sun